santomecabecera

CURSO 2017-2018
CRITERIOS DE PROMOCIÓN E DE TITULACIÓN

Se promociona de curso ao aprobar tódalas materias cursadas ou suspender dúas como máximo. Sen embargo o alumnado deberá ter en conta que, de darse o caso de que as dúas suspensas sexan simultáneamente Matemáticas e alguna das linguas (Lingua Castelá ou Lingua Galega) o alumnado deberá repetir curso. A efectos de repetición cóntanse como suspensas as asignaturas pendentes de cursos anteriores e non superadas.

O alumnado que promocione con suspensas deberá recuperalas a través dun programa de reforzó e recuperación.

A repetición pódese aplicar nun mesmo curso unha soa vez e dúas veces como máximo dentro da ESO. Excepcionalmente pódese repetir unha segunda vez 4º da ESO se non repetiu en cursos anteriores da ESO. Cando a segunda repetición se produza en 3º ou 4º ESO, o alumno pode permanecer na ESO ata os 18 anos cumpridos no ano en que se inicie o curso, agás no caso de que o alumno ou alumna teña necesidades educativas especiais.

TITULACIÓN NA ESO.

Para obter o Título de ESO é preciso aprobar tódalas materias, ou ben ter un máximo de dúas suspensas sempre e cando o profesorado considere que se teñen alcanzado os obxetivos da etapa e non sexa o caso de que as dúas asignaturas suspensas sexan simultáneamente Matemáticas e alguna das linguas (Lingua Castelá ou Lingua Galega. A efectos de titulación cóntanse como suspensas as asignaturas pendentes de cursos anteriores e non superadas.

O Título de Graduado en Educación Secundaria permite acceder a:

  • Bacharelato.
  • Ciclos Formativos de Grado Medio.
  • Mercado de traballo.
A elección dos estudos posteriores debe ser mpi meditada y se debe apoiar no Consello Orientador que se lle da a cada alumno ao finalizar 4º ESO.
PROMOCIÓN E TITULACIÓN EN BACHARELATO.

1º BACHARELATO: O alumnado promociona con tódalas materias de 1º curso superadas, ou ben con avaliación negativa en dúas materias, as cales deberá ursar simultáneamente coas do 2º curso. O alumnado que non promocione pode permanecer un ano máis en 1º de Bacharelato, DEBENDO MATRICULARSE DO CURSO COMPLETO independemente do número de materias no que obtivera avaliación negativa na avaliación de setembro.

2º BACHARELATO: O alumnado titula con tódalas materias de 1º e 2º aprobadas. De quedarlle alguna pendente, o alumnado poderá permanecer un ano mías no mesmo curso, matrículándose do curso completo o usó das materias nas que obtivera cualificación negativa.En Bacharelato as notas son moi importantes. O alumnado que pretenda acceder á Universidade terá en conta as notas dos dous cursos do Bacharelato, que constitúe o 60% da nota de acceso. No caso de cursar un ciclo formativo, a nota do Bacharelato será tida en conta no caso de que a demanda sexa superior ao número de prazas.
 
CAMBIO DE MODALIDADE: Quen cursara 1º de Bacharelato nunha modalidade e prefira cambiar de modalidade en 2º pode facelo matriculándose, ademáis das materias xerias do bloque de troncais de 2º, daquelas de 1º que non teña superadas, previa comunicación á Dirección do centro.

Escribir un comentario


Código de seguridad
Refescar

ultimoscomentarios