I.E.S. SANTOMÉ

CHARLA SOBRE AUTOESTIMA PARA PADRES Y MADRES

Hola a todos,

Comentaros que el próximo martes 20 a las 18:30 tendrá lugar en el instituto una charla sobre "Autoestima de padres y madres" impartida por Paula Suarez del gabinete de Positivando.
Esperamos sea de vuestro interés.
Un saludo,
Junta Directiva

CONVOCATORIA ACTIVIDADES DE FORMACIÓN EN LINGUAS EXTRANXEIRAS 2018 ALUMNADO

Ante a publicación no DOG do día de hoxe da Orde do 22 de xaneiro de 2018, pola que se convocan axudas para a realización de actividades de formación en linguas estranxeiras no ano 2018, destinadas ao alumnado dos centros docentes sostidos con fondos públicos, en réxime de concorrencia competitiva, xúntase cartel informativo desta convocatoria, coa petición da súa difusión entre o posible alumnado beneficiario destas axudas.

O prazo de presentación de solicitudes comeza o día 8 de febreiro e remata o día 7 de marzo.

A información sobre este programa, así como a aplicación "en liña" que se menciona na convocatoria, atoparase na páxina web http://www.edu.xunta.es/axudasles Cómpre ter en conta que, no caso dos centros concertados, no referente ás certificacións de matrícula e académica (documentos que, entre outros, acompañarán á solicitude) en educación secundaria obrigatoria as certificacións serán asinadas polo director ou directora do centro educativo co visto e prace da inspección educativa, e no caso das ensinanzas de bacharelato, as certificacións asinaraas o secretario ou secretaria do centro público no que se atope o expediente académico do alumnado e co visto e prace do director ou directora dese centro.

Santiago de Compostela, 7 de febreiro de 2018

Servizo de Ordenación, Innovación e Orientación Educativa
Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa
Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

CARTEL INFORMATIVO EN PDF
Estimadas Familias,

Ante las reiteradas preguntas en relación con el cierre de baños y retirada de libros en el instituto, os comunicamos que mantuvimos una reunión con la dirección sobre dichos temas y nos comentaron lo siguiente:

- Respecto a los baños:

La dirección ha tomado esa decisión debido al aumento de estropicios (atascos intencionados, juegos con bolas de papel, rotura de mobiliario...) y además es una escusa para llegar tarde a clase.

- Respecto a los libros:

En el reglamento de régimen interno del instituto (esta colgado en la web en el apartado de convivencia) aparece de forma explicita la norma de que no se puede dejar libros, ni objetos personales en los pupitres, una vez terminada la jornada escolar. Esta norma esta colgada en las aulas y esta en el tablón de anuncios delante de conserjería, por lo que los alumnos la conocían.

Un saludo,

Junta Directiva
Buenas noches,

Envío información sobre una propuesta de inmersión lingüística en inglés que estamos organizando para los días 26 y 27 de marzo. Si esta interesado/a puede cubrir la preinscripción que se adjunta y enviarla por correo electrónico o dejarla en el buzón del ANPA, antes del 10 DE FEBRERO.

Un saludo,

A Consellería ofrece ás familias a posibiidade de asistir a unha formación de 9 horas sobre atención a urxencias sanitarias, que será impartida por persoal do 061.

Esta formación  desenvolverase no CFR de Vigo (Camiño do Chouzo nº 2, edificio do IME) os días 19 e 26 de febreiro, e 5 de marzo en horario de 16:30 a 19:30.Para facer a inscrición hai que chamar ao teléfono do CFR de Vigo 986202370 ata o día 9 de febreiro. A selección dos participantes farase por orde de recepción das solicitudes ata cubrir 20 prazas.Prégolle faga chegar esta información ás familias e á ANPA polo medio que vostede considere oportuno.

Agradézolle a súa colaboración e aproveito a ocasión para enviarlle un cordial saúdo.

Consuelo Rivera Seoane
Directora do CFR de Vigo
Camiño do Chouzo s/n 36208 tel: 986202370
santomecabecera

CURSO 2017-2018
CRITERIOS DE PROMOCIÓN E DE TITULACIÓN

Se promociona de curso ao aprobar tódalas materias cursadas ou suspender dúas como máximo. Sen embargo o alumnado deberá ter en conta que, de darse o caso de que as dúas suspensas sexan simultáneamente Matemáticas e alguna das linguas (Lingua Castelá ou Lingua Galega) o alumnado deberá repetir curso. A efectos de repetición cóntanse como suspensas as asignaturas pendentes de cursos anteriores e non superadas.

O alumnado que promocione con suspensas deberá recuperalas a través dun programa de reforzó e recuperación.

A repetición pódese aplicar nun mesmo curso unha soa vez e dúas veces como máximo dentro da ESO. Excepcionalmente pódese repetir unha segunda vez 4º da ESO se non repetiu en cursos anteriores da ESO. Cando a segunda repetición se produza en 3º ou 4º ESO, o alumno pode permanecer na ESO ata os 18 anos cumpridos no ano en que se inicie o curso, agás no caso de que o alumno ou alumna teña necesidades educativas especiais.

TITULACIÓN NA ESO.

Para obter o Título de ESO é preciso aprobar tódalas materias, ou ben ter un máximo de dúas suspensas sempre e cando o profesorado considere que se teñen alcanzado os obxetivos da etapa e non sexa o caso de que as dúas asignaturas suspensas sexan simultáneamente Matemáticas e alguna das linguas (Lingua Castelá ou Lingua Galega. A efectos de titulación cóntanse como suspensas as asignaturas pendentes de cursos anteriores e non superadas.

O Título de Graduado en Educación Secundaria permite acceder a:

  • Bacharelato.
  • Ciclos Formativos de Grado Medio.
  • Mercado de traballo.
A elección dos estudos posteriores debe ser mpi meditada y se debe apoiar no Consello Orientador que se lle da a cada alumno ao finalizar 4º ESO.
ultimoscomentarios